Strategie eksploatacyjne w utrzymaniu ruchu

Utrzymanie ruchu to w uproszczeniu zestaw działań, których zadaniem jest zagwarantowanie jak największej dostępności i sprawności parku maszynowego i procesu produkcyjnego. Procesy utrzymania ruchu występują niemalże w każdej branży - mogą dotyczyć utrzymania dostępności np. serwerów w IT, środków transportu w branży TSL, czy też całych linii produkcyjnych w przypadku np. motoryzacji, budownictwa czy energetyki.

Cele utrzymania ruchu

Utrzymaniem ruchu zajmują się specjalnie dedykowane zespoły, które zwyczajowo nazywa się służbami utrzymania ruchu. Ich zadaniem jest przygotowywanie strategii postępowania pozwalającej osiągać założone efekty, takie jak np.:

  • wzrost niezawodności parku maszynowego i procesów produkcyjnych,
  • obniżenie kosztów zużycia energii czy też innych środków używanych w produkcji (np. smary),
  • poprawa dostępności maszyn oraz części zamiennych.

Szkolenia dla służb utrzymania ruchu

W celu świadomego i optymalnego wyboru strategii eksploatacji warto rozważyć odpowiednie szkolenia z utrzymania ruchu (https://eventis.pl/szkolenia/utrzymanie-ruchu). Zbudowanie świadomości załogi dotyczącej współczesnego podejścia do procesów produkcyjnych, zapoznanie z założeniami TPM, Kaizen czy też lean manufacturing może znacząco wpływać na sprawność produkcyjną i rentowność przedsiębiorstwa. Warto więc sięgnąć po szkolenia otwarte oraz zamknięte, zwłaszcza że koszt szkolenia załogi stanowi z reguły ułamek kosztów parku maszynowego i kosztów przestojów i awarii. Nie powinniśmy zapominać również o ryzyku utraconej reputacji czy wymiernych stratach finansowych spowodowanych niedotrzymaniem warunków kontraktu bądź zagrożeniem dla życia ludzkiego i środowiska naturalnego.

“Dzisiejszy rynek oferuje szereg szkoleń, kursów i konferencji dedykowanych służbom utrzymania ruchu, które pomogą poznać i wybrać odpowiednią strategię dla utrzymania ruchu.” - mówi Sebastian Nowak z serwisu szkoleniowego WeLearn.pl

Strategie eksploatacyjne

Strategia utrzymania ruchu wychodzi od założeń biznesowych i celów stawianych infrastrukturze krytycznej, powinna również uwzględniać specyfikę danej branży. Pamiętać przy tym należy, że strategia to działania długoterminowe, w przypadku firm produkcyjnych zwyczajowo obejmują horyzont czasowy 2 do nawet 5 lat. Jednym z najważniejszych elementów strategii utrzymania ruchu jest zawsze tzw. strategia eksploatacyjna.

Strategia I. Eksploatacja do wystąpienia uszkodzenia – Run to Failure (RTF). W strategii tej w sposób świadomy i na podstawie zdefiniowanych kryteriów podejmuje się decyzję o utrzymaniu ruchu w ujęciu reakcyjnym, tzn. do wystąpienia bądź wykrycia uszkodzenia czy awarii. W wielu przypadkach jest to podstawowa, domyślna strategia - zwłaszcza w odniesieniu do tych elementów infrastruktury, które nie są kluczowe dla utrzymania zdolności produkcyjnych, a ich awaria nie stworzy zagrożenia dla ludzi czy środowiska, co mogłoby firmę narazić na konsekwencje prawne, finansowe i wizerunkowe. Strategię RTF wybiera się m.in. z przyczyn finansowych - często koszty obsługi po awarii są niższe niż w przypadku prób jej zapobiegania.

Strategia II. Utrzymanie na podstawie stanu technicznego – Condition Based Maintenance (CBM). Zgodnie z tą strategią należy monitorować stan infrastruktury i podejmować decyzje na bieżąco o ewentualnej interwencji technicznej. Oceny dokonuje się na podstawie zdefiniowanych wartości, które stanowią odzwierciedlenie stanu technicznego. Takimi wartościami może być przekroczenie zużycia energii o zdefiniowany poziom, wzrost poziomu hałasu generowanego przez maszynę bądź osiągnięcie przebiegu, przy którym zwyczajowo pojawiają się awarie. 

Strategia III. Predykcyjne Utrzymanie Ruchu – Predictive Maintenance (PdM). Nadrzędnym celem tego podejścia jest zapewnienie jak najpełniejszego wykorzystania infrastruktury poprzez odpowiedni poziom diagnostyki i analiz pozwalających wyprzedzić wystąpienie usterki (poprzez np. wymianę danego elementu, regenerację, czyszczenie). Utrzymanie predykcyjne zakłada, że wyniki badań diagnostycznych i ciągłe szkolenie kadr pozwolą ustalić krytyczne granice obciążenia infrastruktury zanim zawiodą bądź ich eksploatacja będzie prowadziła do np. produkcji o obniżonych parametrach. 

Strategia IV: Prewencyjne Utrzymanie Ruchu – Preventive Maintenance (PM). W podejściu tym podejmuje się szereg działań wyprzedzających mających zapobiegać występowaniu awarii - poczynając na organizacji planowanych działań serwisowych, poprzez prewencyjną wymianę elementów w określonym momencie eksploatacji, testy obciążenia itp.

Redakcja

structum.com.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również