Notowania funduszy inwestycyjnych - co to i do czego służą?

Wartość funduszy inwestycyjnych określa się w procesie uch wyceny. Aktualne notowania funduszy otwartych i zamkniętych są dostępne na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, które te fundusze oferują. Dane aktualizowane są codziennie. Służą one aktualnym i przyszłym uczestnikom.

Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych wyceniane są codziennie. Wartość certyfikatów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zamkniętych obliczana jest okresowo, w terminie wskazanym w statucie, np. raz na miesiąc.

Wycena aktywów funduszy i publikacja notowania funduszy

Aktywa, którymi fundusz zarządza, są przez ten fundusz wyceniane na podstawie wartości godziwej. By możliwa była wycena funduszu, określa się też wszelkie zobowiązania. Rolę depozytariusza pełni jeden z banków należących do Rady Banków Depozytariuszy. Do jego kompetencji należy m.in. zapewnienie prawidłowości rozliczeń funduszu z uczestnikami, weryfikacja wyceny funduszu czy zabezpieczenie majątkowe funduszu.

Notowanie funduszy publikowane są na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w określonych terminach. W przypadku funduszy otwartych zwykle notowania pojawiają się codziennie, a zamkniętych – zgodnie z ich statutem. Informacje te są skierowane do aktualnych i potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych. Ich analiza może ułatwić podjęcie decyzji o zakupie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów uczestnictwa. Pozwala aktualnym uczestnikom monitorować, jak radzi sobie „ich” fundusz inwestycyjny.

Notowania funduszy inwestycyjnych otwartych

Wycena jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnego otwartego polega na podzieleniu sumy netto aktywów przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa w dniu wyceny.

Wycena certyfikatów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Certyfikaty uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zamkniętych, czyli odpowiednik jednostek uczestnictwa w funduszach otwartych, wycenia się zgodnie z prawem co najmniej raz na kwartał i minimum 7 dni przed rozpoczęciem zapisów na certyfikaty kolejnej emisji. Notowanie funduszy zamkniętych odbywa się tak często, jak wskazuje statut tych funduszy.

Wycena papierów wartościowych w funduszach inwestycyjnych

Papiery wartościowe w funduszach inwestycyjnych wycenia się na podstawie bieżących kursów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W przypadku spółek nienotowanych na giełdzie wycena papierów wartościowych odbywa się na podstawie raportów finansowych, które te spółki zobowiązane są wykonywać i udostępniać.

 

Materiał zewnętrzny

Redakcja

structum.com.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również